Children On the Move- sammanfattning från konferensen i Berlin

Hej alla! Ni som följer oss på instagram, eller ibland kollar in vår blogg, vet att Tamam deltog under en global konferens gällande barns rättigheter, specifikt gällande barn som migrerat eller flytt. Nedan följer en sammanfattning av vad som hände under konferensen, vad jag som deltog lärde mig och hur jag reflekterar kring Tamas roll utifrån det som sades och hur det internationella nätverket arbetar.

Kort sagt var det en fantastiskt lärorik och inspirerande konferens där jag fick chansen att träffa många människor med expertis på området, samt ta del av historier och erfarenheter från ungdomar som själva flytt eller migrerat. Jag vill ge ett stort tack till konferensens arrangörer, Terres de Hommes och Save the Children med flera, för att de möjliggjorde en konferens för så många olika människor från så många olika håll samt gav ett stort utrymme till ungdomar och unga vuxna.
Vad gjorde vi? Konferensen ägde rum under den 12:e och 13:e Juni och det var två dagar med fullspäckade scheman. Det hölls panelsamtal med människor från olika områden och såväl  civilsamhället, FN, regeringsrepresentanter, högutbildade akademiker och ungdomar med egna erfarenheter från  flykt och migration deltog. Efter alla panelsamtal hölls frågestund och det fanns alltid chans att lyfta  tankar och funderingar, ställa frågor samt utveckla resonemang.

Utöver panelsamtal hölls det mer interaktiva seminarium där man diskuterade vissa specifika områden, till exempel hur man kan jobba med icke-diskriminering och integration. Personer med expertis och erfarenhet inledde seminariumen och därefter delades vi upp i grupper för att diskutera och komma med input och förslag på hur man kan angripa den berörda situationen. Dessa seminarium fann jag väldigt givande då man fick chansen att i mindre grupper sitta ned och prata med akademiker, politiker, representanter från civilsamhället men också de ungdomar som deltog med egna erfarenheter. Det kändes som att alla var genuint intresserad av att höra från övriga deltagares perspektiv.

Konferensen lyckades verkligen med att stärka och uppmuntra ungdomarna som deltog att dela sina historier, våga uttala sig i komplexa frågor och lita på att deras input är av värde och tas i beaktande. Det faktum att ungdomars röst blandades med experters och professionella yrkesmänniskor bidrog till en bra mix och givande dynamik under konferensen.

Som ung representant från civilsamhället tyckte jag att det var väldigt inspirerande att få lyssna  på och prata med FN-representanter, ministrar, generalsekreterare och andra personer som länge jobbat med och studerat dessa frågor på hög nivå. Samtidigt kände jag att jag kunde bidra på ett konstruktivt sätt.

Key points?  Listan över saker som jag tar med mig ifrån konferensen går att göra lång, men nedan finns vissa punkter som man lyfte extra under konferensen gällande hur man ska jobba för barn som migrerat eller flytt:

 • Barn är i första hand barn och man ska alltid se till barnets bästa
 • Frihetsberövande av barn måste absolut förbjudas
 • Vi måste komma bort ifrån kortsiktiga  lösningar och istället våga bygga arbetet på långsiktiga lösningar. Det pratade om att jobba i 15 års-perspektiv.
 • Vi måste försöka ändra sättet det talas om migration och flyktingar på. Hur det berättas om flyktingar och migranter, vem som berättar, från vilket perspektiv och hur de som berättar framställer verkligheten är avgörande för allmänhetens uppfattning i frågan.. Det sätt vi ser att media rapporterar på, och det sätt politiker talar på idag är farligt. Att prata om kriser, kollapser, svärmar och vågor är farligt då det leder till en negativ diskussion som utgår från att migration och invandring är ett problem och en börda.  Detta leder till segregation, diskriminering och rasism i samhället.
 • Att låta de som själva drabbats prata och ge sin historia togs upp, samt det faktum att barn och unga själva ska vara en del av arbetet och lösningarna på de situationer vi har idag.Jag minns speciellt en tjej från The Youth Delegation med egen erfarenhet av flykt säga att barn och unga ofta känner att de ses som och tas emot som problem när de anländer till nya länder. Sedan bad hon oss tänka på Malala som, med full rätt, framställs som en hjälte. Den här tjejen menade att alla barn och unga sitter på oerhörda kompetenser och kan bidra med fantastiskt mycket bara vi ger dem möjligheter och forum för detta.

   

 • En annan sak som jag tyckte var bra var att man inte var rädd för att säga att det alltid är en risk att deklarationer likt New York Declaration fastnar vid att vara just vackra ord på pappret. Action, alltså att det verkligen blir en förändring, pratades det en del om.
 • Hur vi sedan kan arbeta för att påverkar stater och andra ansvariga parter diskuterades också. Här var alla överens om att samarbete är A och O. Tillsammans är vi starka och det är viktigt att olika organisationer, institutioner och personer med erfarenhet och kunskap går samman.
 • Flera seminarium var också samlade kring frågan om integration och antidiskriminering. Här fördes en väldigt bra diskussion och man betonade vikten av flyktar och migranters egna deltagande. Vikten av att själv få bidra och vara en aktiv part i ett integrerande arbete istället för att ses som en passiv massa som behöver hjälp, är väldigt viktig.

Nu ska det som sades under konferensen framföras till FN. De ramverk man tagit fram för att arbetet för flyktingar och migratnet på bästa sätt ska hjälpa barn i dessa situationer, och se till barnens bästa, kommer påverka FN:s arbete.

Det gäller bara att se till så att politiker, stater och andra ansvarsbärare verkligen lyssnar och jobbar tillsammans med oss, och här har vi alla en skyldighet att driva ett påverkansarbete. Flera av de organisationer som deltog i Berlin kommer hålla kontakt för att se hur vi på bästa sätt kan göra detta och jag önskar att Tamam kan delta och spela en roll i det arbetet.

Det internationella arbetet och konferensens huvudfokus i förhållande till Tamam- Här vill jag verkligen ge alla som är aktiva och deltar i Tamam en stor applåd och massa kärlek. Jag blev stärkt i min övertygelsen om att det vi gör är helt rätt och vi ligger i framkant när det kommer till arbetet med och för unga, mångfald och ett samhälle som vi utvecklar tillsammans.

Jag trodde att jag skulle åka till Berlin och känna att jag bara kunde lyssna, men istället kunde jag berätta, bidra, förklara och dela med mig av hur vi jobbar på ett sätt som togs emot väldigt väl.

 • På det sätt vi jobbar för mångfald och antirasism, och vår tanke om Vänskap Utan Gränser och kravlösa sociala mötesplatser för att överbrygga sociala barriärer och segregation är exakt vad som efterlyses inom området.
 • Tamam hjälper unga att själva organisera sig och låter unga jobba för unga, det är något som jag under konferensen insåg saknas på många ställen. Här jobbar vi alltså i helt rätt riktning. Jag påmindes också om hur värdefullt och viktigt vårt fokus på att jobba emot hierarkier är. Det faktum att det är ungdomar som gör saker för och tillsammans med andra ungdomar gör Tamam till en framstående och progressiv organisation som jobbar i helt rätt riktning.
 • Vår självständighet som organisation och vårt antibyråkratiska sätt att arbeta, alltså att det ska vara lätt och gå snabbt att göra saker med Tamam, gör oss också unika i många avseenden.
 • I övrigt vill jag uppmuntra Tamam att samarbeta med flera organisationer och initiativtagare. Jag skulle önska att vi var med på flera av de många superbra och viktiga kampanjer som finns. Jag har fått ta del av så mycket positiv energi och sett de goda krafterna som faktisk finns och tycker att vi ska ta till vara på chansen att medverka mera.Vill du veta mer om vad som hände under konferensen, eller vad som sker nu efteråt, kontakt oss på Tamam!

  /Louise

 

 

English