The Berlin Conference 2017 – Children on the Move

Tamam kommer den 12-13 juni delta under en konferens i Berlin, Global Conference on Children on the Move. Under konferensen kommer olika organisationer, ungdomar, regeringsföreträdare, civilsamhället och institutioner delta för att diskutera hur länder på bästa sätt kan fortsätta sitt arbete för barn och ungdomar som är på flykt. Nedan kan du läsa en mer utförlig förklaring om New York Declaration, konferensen i Berlin samt Tamams deltagande som ungdomsorganisation med fokus på mångfald, inkludering och antirasism.

United Nations- Den 19:e September 2016 bestämde FN, de förenta Nationerna, om en deklaration som ska hjälpa och skydda människor på flykt- New York Declaration for Refugees and Migrants. FN är en internationell organisation där länder från hela världen samarbetar och jobbar för fred, mänskliga rättigheter och bra relationer länder emellan. FN är ofta med i fredsförhandlingar, men hjälper också till vid akuta situationer såsom vid krigszoner och konflikter.

The New York Declaration- En del av FN:s arbete är att skriva så kallade deklarationer. En deklaration är ett långt, välarbetat uttalande i vilket experter och människor med erfarenhet kommit fram till hur FN:s medlemsländer ska agera och i olika situationer och sammanhang, samt vilka krav som ska ställas på dem.
I September höll FN:s generalförsamling ett toppmöte för att bestämma om en ny deklaration som berör flyktingar och migranter. Detta då vi lever i en tid då många människor tvingats på flykt och har många situationer att lösa och människor att hjälpa. Generellt sätt är man positiv till den nya deklarationen då den visar en vilja från världens ledare och länder att tillsammans hjälpa och ge support till de som drabbats av krig eller andra problem och således tvingats på flykt.

Large movements of refugees and migrants have political, economic, social, developmental, humanitarian and human rights ramifications, which cross all borders.  These are global phenomena that call for global approaches and global solutions.

Dessutom lyfter deklarationen flera punkter som handlar om just barns rättigheter i dessa situationer och flera gånger uttrycks tydligt att barn ska ges extra hjälp.

Utdrag från deklarationen:

We reaffirm our commitment to protect the human rights of migrant Children, given their vulnerability, particularly unaccompanied migrant children, and to provide access to basic health, education and psychosocial services, ensuring that the best interests of the child is a primary consideration in all relevant policies.

We recognize and will address, in accordance with our obligations under international law, the special needs of all people in vulnerable situations who are travelling within large movements of refugees and migrants, including women at risk, children, especially those who are unaccompanied or separated from their families, members of ethnic and religious minorities, victims of violence, older persons, persons with disabilities, persons who are discriminated against on any basis, indigenous peoples, victims of human trafficking, and victims of exploitation and abuse in the context of the smuggling of migrants.

Är du intresserad av att ta del av konventionen i sin helhet kan du läsa den här →

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1&referer=http://refugeesmigrants.un.org/declaration&Lang=E Annars finns en enklare sammanfattning här → http://refugeesmigrants.un.org/declaration

Global Conference on Children on the Move- I Berlin hålls det den 12-13 Juni en konferens då man ska diskutera hur man kan göra så att den nya deklarationen på bästa tänkbara sätt kommer till hjälp för de barn och unga som är flyktingar och migranter idag. Cirka 300 personer deltar från världen över och samlade under konferensen är regeringsföreträdare, mellanstatliga organisationer, civilsamhället, andra humanitära och akademiska institutioner, givare, den privata sektorn och barn och unga som själva varit eller är flyktingar eller migranter. Tanken är att alla dessa parter ska samla sina krafter för att med sina olika perspektiv påverka arbetet för att hjälpa barn och unga som är på flykt/ har migrerat. Med hjälp av experter på området ska det sedan skrivas rekommendationer för hur vi efter konferensen tycker att man ska jobba.

Inför konferensen har man pekat ut olika nyckelområden från deklarationen som man vill att framtidens arbete ska fokusera extra mycket på:

  • NON-DISCRIMINATION- Att jobba mot diskriminering, rasism och för ett mer inkluderande samhälle med väl fungerande integration.
  • BEST INTERESTS– Barnets bästa ska alltid gå i första hand.
  • PROTECTION- Skydd mot våld, utsatthet och trafficking.
  • ACCESS TO SERVICES– Tillgång till hjälp och tjänster såsom sjukvård och skola.
  • CHILD IMMIGRATION DETENTION- Förbud mot att frihetsberöva och hålla barn häktade. Inget barn ska skickas till länder som anses farliga att vistas i, eller är allmänt olämpliga för barn. Istället ska de få leva i en säker och vårdande miljö.
  • SOLUTIONS- Bra lösningar som gör att familjer inte behöver splittras, och om så ändock är fallet, lätt kan återförenas

Under konferensen kommer det hållas panelsamtal, diskussioner och tillfällen för frågor och dialog mellan alla olika parter. De arbetsdokument som detta kommer resultera i kommer förhoppningsvis spela en roll och påverka det fortsatta arbetet världen över. Därmed har vi som deltar under denna konferens stora påverkansmöjligheter och kan göra så att alla länder får bättre riktlinjer och därmed bättre kan samarbeta och att ta hand om världens barn och unga som är på flykt. Jag ser mycket fram emot att få delta under denna konferens, lyssna och lära men också förmedla de problem vi idag ser att barn och unga som emigrerat eller flytt till Sverige stöter på. Många av de huvudområden som utlysts kan vi som är aktiva inom Tamam och på andra sätt har vänner som är nyanlända eller flyktingar vittna om.

Till sist är jag väldigt glad att se att barn och unga finns representerade under konferensen – det är ett tecken på att de som själva är drabbade lyssnas på. Vidare är min stora förhoppning också att vi genom denna konferens lyckas visa på den kraft vi har när vi går samman och kämpar för allas mänskliga rättigheter. Vem du är, vart du kommer ifrån och var du än har hamnat ska inte spela någon roll.

Uppdateringar på vår Instagram TamamWorld utlovas, likaså en sammanfattning av konferensen.

På återseende

Louise, Tamam

Vill du läsa mer om initiativet för denna konferens kan du läsa på här → http://www.childrenonthemove.org/wp-content/uploads/2017/02/Concept-Note-Global-Conference-on-Children-on-the-Move.pdf  Eller kolla in schemat för dagarna här → http://www.childrenonthemove.org/wp-content/uploads/2017/06/COTM-1.pdf

 

English